Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Informatie ANBI

Naam: Stichting Avedan welzijn Almelo
Publieksnaam: Avedan welzijn
Postbus: 255, 7600 AG Almelo
Bezoekadres: Plesmanweg 9-L, Almelo
Telefoonnummer: 0546-544100
E-mail: info@Avedan.nl
Bankrekeningnr.: NL69 RABO 0112048072
KvK: 08141575
RSIN: 815158877

Bezoekadres:
Kantoor Avedan welzijn
Plesmanweg 9 L
7602 PD Almelo

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het bieden van maatschappelijke ondersteuning en het uitvoeren van sociaal beleid in een ononderbroken lijn van nul tot tachtig plus, met een verankering in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg;
  • Het scheppen van voorwaarden waardoor jonge kinderen beter gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;
  • Het versterken van het welzijn van de burgers, door hen te activeren, ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden op basis van de maatschappelijke behoefte;
- Het handhaven, dan wel bevorderen van de zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en integratie van burgers uit kwetsbare groepen, waaronder ouderen;
  • Het bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen van alle mensen in de regio door middel van re-integratie en sociale activering; 
en al datgene te doen dat met het vorenstaande in de meest ruime zin zijn verband houdt.

Beleidsplan

Missie

Avedan vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen. AVEDAN legt het contact, maakt de verbindingen, helpt op weg.

Visie

Een betekenisvol bestaan en een toekomstperspectief voor alle inwoners van Twente.

Onze missie en visie hebben we zo bondig en krachtig mogelijk geformuleerd. Dat werken we hieronder verder uit: voor wie werken we, wat willen we bereiken en hoe doen we dat; welke uitgangspunten hanteren we daarbij.

Wij werken voor alle burgers in Twente, van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden. Met onze dienstverlening ondersteunen wij burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie. AVEDAN werkt in opdracht van gemeenten, andere maatschappelijke organisaties en de eerstelijns hulpverlening.

AVEDAN vergroot het geluk, welzijn en welbevinden van burgers. Zij stimuleert de eigen kracht van burgers. Ze ondersteunt mensen in een kwetsbare positie bij het oplossen van problemen, het maken van keuzes en het pakken van kansen. Zodat ze zichzelf beter kunnen redden. Jongeren helpt zij bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en het bieden van een toekomstperspectief. Wij zoeken naar en maken gebruik van de kracht van de samenleving, van burgers die hun talent, hun tijd en energie willen inzetten voor een ander. En daar zelf ook voldoening uit halen.

Zelfredzaamheid, zelfontplooiing, ‘meedoen’ en ‘meetellen’ (een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij) leiden aantoonbaar tot gelukkiger individuen en tot sociale stijging. Een gelukkiger burger leidt weer tot een leefbaarder samenleving. Opdrachtgevers van AVEDAN streven naar een leefbare samenleving met zelfredzame burgers die participeren in de samenleving. Dit leidt uiteindelijk tot lagere maatschappelijke kosten. Investeren in welzijns- en maatschappelijk werk bespaart de gemeenschap de hogere kosten van zorg. Door haar dienstverlening aan (groepen van) burgers vervult AVEDAN de opdracht van haar opdrachtgevers.

AVEDAN werkt vanuit een autonome, neutrale positie. Er is geen verborgen agenda en geen financieel belang om meer of minder cliënten te ondersteunen. Medewerkers van AVEDAN streven naar de beste ondersteuning van hun cliënten en willen zoveel mogelijk mensen van dienst zijn met de beschikbare middelen. Daarbij leggen zij de verbinding met professionals en vrijwilligers van andere organisaties en worden zij op hun beurt door anderen gevonden. AVEDAN is een maatschappelijke netwerkorganisatie, die een bijdrage levert aan het sociale evenwicht in de (lokale) samenleving. AVEDAN werkt altijd vanuit het perspectief van de klant; vanuit de leeftijd, levensbeschouwing en leefstijl van de klant en in het leefgebied van de klant. Dat wil zeggen dat medewerkers van AVEDAN daar zijn waar hun klant is (dichtbij en present), maar ook dat ze zich verdiepen in de gedachtegang en de achtergrond van hun cliënt. Medewerkers van AVEDAN maken optimaal gebruik van het eigen netwerk van een klant om de ondersteuning zo effectief mogelijk vorm te geven. AVEDAN zet mensen weer eigen kracht. Indien nodig is er vanuit AVEDAN 24/7 ondersteuning beschikbaar. Vakmanschap is de basis van onze dienstverlening. Medewerkers van AVEDAN zijn professioneel in de brede zin van het woord. Ze verstaan hun vak en werken op een professionele manier samen met cliënt, opdrachtgever, partners en vrijwilligers. Ze werken met het oog op mensen en hanteren de menselijke maat.

Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?

Centraal in al het handelen staan onze normen, waarden en overtuigingen. Deze vormen ons interne kompas en bepalen onze dagelijkse keuzes. Dit zijn de belangrijkste.
a) De bedoeling (menselijke maat);
in onze afwegingen staat centraal wat er echt toe doet. Procedures en systemen houden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We leveren maatwerk.
b) Ondernemerschap;
wij zien kansen en durven die te pakken. We zijn alert en gaan erop af.
c) Duurzaamheid;
We investeren in duurzame relaties met partners en cliënten en sluiten aan bij en verbinden bestaande structuren. We streven naar duurzame veranderingen.
d) Vriendelijkheid;
Onze medewerkers zijn vriendelijk, belangstellend, open en transparant. Ze geven ruimte en nemen verantwoordelijkheid naar cliënten en collega’s. Ze spreken elkaar aan.
e) Betrouwbaarheid;
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We komen afspraken na en spreken verwachtingen uit.

Statutaire bestuurssamenstelling:

De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles directeur-bestuurder
De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Het personeel ontvangt een beloning conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Activiteiten

Het bieden van maatschappelijke ondersteuning en het uitvoeren van sociaal beleid in een ononderbroken lijn van nul tot tachtig plus, met een verankering in de sectoren onderwijs, welzijn en zorg.