Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Waar staan wij voor

Avedan welzijn vergroot het geluk, welzijn en welbevinden van burgers. Zij stimuleert de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Ze ondersteunt mensen in een kwetsbare positie bij het oplossen van problemen, het maken van keuzes en het pakken van kansen. Jeugd wordt uitgedaagd bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Wij maken daarbij gebruik van de kracht van de samenleving, van inwoners die hun talent, hun tijd en energie willen inzetten voor een ander.

Onze werkwijze

Avedan sluit aan bij het gedachtegoed van de WMO en (acht bakens van) Welzijn Nieuwe Stijl. Deze zijn gericht op het beter benutten van de kracht van welzijn. Op deze manier dragen we bij aan de beweging van patiënt/cliënt naar eigen kracht en zelfredzaamheid en van inwoner als consument naar inwoner als producent en samenwerkingspartner.
We streven naar een optimale balans tussen professionele (formele) en vrijwillige (informele) inzet bij de ondersteuning en begeleiding van mensen.
Avedan werkt volgens het principe van (5x) ZO licht, kort, dichtbij, snel en zorgvuldig mogelijk.

Wij werken op alle niveaus in vele vormen samen met inwoners, (vrijwilligers)organisaties, partners, zzp-ers, bedrijven, en last but not least, de gemeente zelf. We doen dit onder het motto “het gaat er niet om wie ervan is, maar om wat ons te doen staat”. We vormen kleine en grote gelegenheidscoalities, die na korte of langere tijd weer ophouden te bestaan. We participeren in overleggen en ontwikkelgroepen, denktanks, snelkookpannen en pizzasessies. We werken samen in projecten en activiteiten. Zo ontstaan cross-overs, innovaties die zonder de verbinding niet tot stand gekomen zouden zijn. Ons netwerk is fenomenaal.

Gebied

Avedan werkt volgens het principe van (5x) ZO licht, kort, dichtbij, snel en zorgvuldig mogelijk.
De wijk maakt een belangrijk deel uit van de leefwereld van inwoners. Het is de plek waar ze elkaar ontmoeten, waar ze meedoen, elkaar helpen, zich ontwikkelen, samen spelen, naar school gaan en samenwonen.
Een wijkgerichte aanpak beoogt op alle levensterreinen het welbevinden van bewoners verbeteren en omvat zowel de sociale als de fysieke leefbaarheid in een wijk. Ook heeft het als doel om zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Dat is effectiever en efficiënter.
Wij werken al jaren met in Almelo bewezen succesvolle Brede Buurt School methodiek. Deze aanpak is programmatisch van aard en richt alle inspanningen in een gebied (stadsdeel) op dezelfde doelen.

Onze kwaliteit

Wij vragen mensen wat onze dienstverlening oplevert.
We monitoren onze inzet.
We werken met Evidence based methodieken en ontwikkelen zelf nieuwe aanpakken.

We tellen onze prestaties en resultaten rapporteren hierover. Dit doen wij kwantitatief (uren, fte’s, afgesloten zaken/casussen) en kwalitatief (waarnemingen gedrag, doorstroom naar andere activiteiten, doorverwijzing naar voorliggende voorzieningen, percentage leefgebieden, aard hulpvragen).
Daarnaast vertellen wij over effecten . Daarvoor gebruiken wij verschillende instrumenten: Menselijke Maat (effect welbevinden), Zelf Redzaamheid Matrix en Participatieladder (sociale stijging), Storytelling (effect welbevinden op individueel niveau)

Wij hanteren de governancecode en onderschrijven de branchecode Sociaal Werk Nederland. We werken aan de verwerving van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Dit kwaliteitslabel voor de branche staat voor Sterk Sociaal Werk en biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienst¬verlening die zij inkopen bij de sociaalwerkorganisaties waarmee ze samenwerken.
Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor burgers en facilite¬rende, lerende organisaties met adequaat bestuur.
Avedan neemt sinds 2008 aan de benchmark van Sociaal Werk Nederland.

Resultaten

Modern en doelmatig organiseren, ontwikkelen van duurzaam partnerschap, samenwerking en vakmanschap, combineren van formele en informele inzet, effectieve interventies ontwikkelen en toepassen, een passend en uitdagend activiteitenpakket in de wijken, gebruikmaken van bestaande faciliteiten en structuren zijn alle elementen in onze aanpak om sociale stijging te bewerkstelligen.

De belangrijkste resultaten die we met ons preventieve aanbod beogen zijn:
Voor de inwoner|klant
Het welbevinden, de zelfredzaamheid, de eigen kracht, het netwerk en de participatie is vergroot.
De psychische en fysieke gezondheid is verbeterd.

Voor de maatschappij
Een betere kwaliteit van leven en grotere participatie.
Lagere organisatie- en zorgkosten
Meer middelen beschikbaar voor preventie
Doorbraak van negatieve patronen en versterking van kracht van de samenleving

De belangrijkste resultaten die we met onze innovaties op organiseren en samenwerking beogen zijn:
Voor de inwoner|klant
Ondersteuning en hulp is
– Efficiënt: herkenbaar, dichtbij, sneller op de goede plek-no wrong door
– Effectief: passend, van hogere kwaliteit, duurzaam

Voor de maatschappij
Ondersteuning en hulp is
– Efficiënt: dubbelingen eruit, lagere kosten
– Effectief: door focus en regie meer en sneller resultaat
Toenemende ontschotting, kennis is gedeeld en geborgd, duurzame en solide sociale basis gelegd, continuïteit geborgd.