Telefonisch contact

0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
0546 544 100 of 088 040 3800 voor maatschappelijk werk
Contact Nieuws
a a a
Mijn dossier Mijn Avedan Stel een vraag Stel een vraag

Inzage in dossiers

Na aanmelding bij Avedan voor een activiteit of persoonlijke begeleiding registreren wij gegevens van jou. Dit betekent dat alle medewerkers die hierbij betrokken zijn, over je gegevens kunnen beschikken om jou optimaal te helpen. Hierbij houden we ons aan onze gedragscode.

1. Privacyreglement

Wij hebben een privacyreglement. Daarin staat onder meer beschreven hoe we met dossiers en inzage ervan omgaan. Hieronder lees je hoe we dat geregeld hebben.

2. Rechten betrokkene

a) Recht op inzage:
Iedere betrokkene (persoon van wie Avedan gegevens heeft vastgelegd) heeft recht op inzage in alle gegevens die op hem zelf betrekking hebben. En ook op informatie over deze gegevens. Dit geldt niet in de volgende gevallen:

  • Zwaarwegende privacybelangen van iemand anders worden geschaad.
  • Inzage is in strijd met de dienstverlening aan een cliënt van Avedan.

Overigens valt onder ‘recht op inzage’ ook het recht op een kopie van de gegevens.

b) Recht op correctie en eigen verklaring:
De betrokkene heeft er recht op dat feitelijk onjuiste gegevens worden gecorrigeerd en dat overbodige gegevens worden afgeschermd of vernietigd. Is hij het niet eens met een mening of een oordeel over hem, dan heeft hij er recht op dat zijn eigen verklaring daarover ook in het bestand wordt opgenomen.

c) Klachtrecht:
De betrokkene kan een klacht indienen bij Avedan over de manier waarop Avedan zijn gegevens heeft verwerkt. U kunt een mail sturen naar privacy@avedan.nl.

3. Positie jeugdige cliënt en wettelijke vertegenwoordiger(s)

Als een cliënt 16 jaar of ouder is, dan gelden voor hem zelf de rechten in het privacyreglement. Dat zijn: toestemming geven, informatie en inzage, correctie en klacht. Is de cliënt jonger dan 12 jaar, dan gelden deze rechten voor de wettelijke vertegenwoordiger(s), dat zijn de ouders of de voogd. Als de cliënt 12 tot 16 jaar is, dan gelden de rechten voor hem en zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) samen.

Beroep van overmacht
De rechten uit het privacyreglement gelden voor beide ouders apart , als de cliënt jonger is dan 16 jaar en gescheiden ouders heeft. Bijvoorbeeld toestemming voor het uitwisselen van gegevens met derden wordt aan beide ouders gevraagd.
Als er sprake is van een (v)echtscheiding waardoor de cliënt niet van beide ouders toestemming kan krijgen, dat kan op grond van Beroep van overmacht toch worden gehandeld.
Bovenstaande vertegenwoordiging geldt voor alle rechten uit het privacyreglement zoals ze hierboven beschreven staan: toestemming geven, informatie- en inzagerecht, correctie- en klachtrecht.

Toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens
Wij willen je graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is soms overleg nodig met medewerkers van andere instanties, zoals bv. een huisarts of iemand van een andere organisatie. Als wij met hen gaan overleggen vragen we daarvoor schriftelijk toestemming van je.
Wanneer wij kinderen helpen vragen wij toestemming aan de ouders als het kind:

  • Jonger is dan 12 jaar: aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders of voogd)
  • Al wel 12 maar nog geen 16 jaar is: aan de jongere én de wettelijk vertegenwoordiger(s)
  • 16 jaar of ouder is: aan de jongere zelf
    Daarnaast vragen we ook toestemming voor het overleg met andere instanties. Daarbij geldt ook de bovenstaande indeling.
    In uitzonderingsgevallen hoeven we geen toestemming te krijgen, maar handelen wij wel zorgvuldig.

Meldcode huiselijk geweld
Als Avedan vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij stappen ondernemen. Dit gebeurt volgens een vast plan:
Hier lees je wanneer we dit stappenplan volgen, en hoe het werkt. De ‘meldcode’

Vanaf 1 juli 2013 is er een landelijke Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Avedan voldoet aan deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden.
Deze meldcode is bedoeld om volgens een patroon stappen te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld speelt. Of een situatie waar sprake is van kindermishandeling. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en zo snel mogelijk de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

Wat is huiselijk geweld eigenlijk? Daaronder vallen alle vormen van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Ook ermee dreigen door (ex)partners, familieleden, gezinsleden of huisgenoten is huiselijk geweld. Dit geweld hoeft dus niet noodzakelijk in huis te hebben plaatsgevonden.

En kindermishandeling? Dat zijn “alle gewelddadige of bedreigende handelingen van lichamelijke, psychische of seksuele aard ten aanzien van kinderen, gepleegd door hun ouders of anderen, waar deze kinderen afhankelijk van zijn en waar deze kinderen ernstig letsel van lichamelijk of psychische aard aan overhouden of dreigen over te houden.”

De medewerkers van Avedan proberen altijd hun vermoeden zo snel mogelijk met betrokkenen te bespreken. Als de betrokkene bevestigt dat de vermoedens kloppen helpen we hen met een plan van aanpak. Hierin wordt beschreven hoe dit geweld of mishandeling kan stoppen en verder voorkomen kan worden. Hierover wordt met een professionele collega overlegd. De vermoedens die een medewerker heeft en stappen die hij zet worden in het dossier genoteerd. Zo nodig kunnen we advies vragen bij Veilig Thuis Twente (VTT). Als de medewerker vermoedt of merkt dat de acties niet werken (het geweld en/of de mishandeling stoppen niet) wordt een volgende stap genomen. We nemen dan contact op met VTT om een melding te doen. Dit betekent dat deze instantie zelf een onderzoek kan inzetten naar het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Zij kunnen maatregelen nemen om het geweld te doen stoppen. Zij zullen dan zelf met de betrokkenen contact opnemen.

We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij VTT. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt doen we dit echter niet.

Heb je een klacht? Vertel het ons

Het is belangrijk dat je tevreden bent en blijft over de diensten en medewerkers van Avedan. Onze medewerkers zetten zich hier altijd voor in, maar toch kan er iets gebeuren waarover je niet tevreden bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat je je klacht aan ons doorgeeft, zodat er een oplossing gezocht kan worden. U kunt deze mailen naar: privacy@avedan.nl Daarnaast helpt het ons om in de toekomst soortgelijke klachten te voorkomen of te verminderen.

terug